ขั้นตอนการขอใช้บริการ
การขอใช้บริการวิทยากรเพื่อจัดอบรม

โดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงล่าสุด 10 May 2018

การขอใช้ห้องฝึกอบรม (Training & self learning room)

โดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงล่าสุด 10 May 2018

การลงทะเบียนล่าช้า

โดย กองบริการการศึกษา ปรับปรุงล่าสุด 9 Jul 2019

ขอสิทธิ์การใช้งานทรัพยากรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงล่าสุด 3 May 2018

แจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ( ผ่านทาง Line สายด่วนงานบริการโสตฯ )

โดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงล่าสุด 3 May 2018

แสดงทั้งหมด...
© University of Phayao, Created by CITCOMS